Tietosuojakäytäntö/Privacy policy

Online Shop HugAlan is located in hugalan-marsut.com, our stock is located in Pyhäjoki, Finland. We deal our customers provided personal data for order & delivers.

Verkkokauppa HugAlan sijaitsee kotisivulla hugalan-marsut.com, varastomme sijaitsee Pyhäjoella. Käsittelemme asiakkaan toimittamia henkilötietoja tilausten ja toimitusten käsittelyssä sekä tarvittavaan tiedonvälitykseen. 

Yleiset säännökset/ Common regulations

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä, noudatan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) -mukaista rekisteri-ja tietosuojaselostetta

1. For personal data, as the data controller, I comly EU general data protection regulation (GDPR)-according the register and privacy statement.

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: 

Katja Orajärvi-Kotikangas

86100 Pyhäjoki, FINLAND

puh: +358458047179

www.hugalan1@gmail.com

 FI3108589-5

Henkilötietojen lähde/Personal data source

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan tilauksen toteuttamista varten  

1. Registrar handles only the customer consent, that has been collected by agreement for online shop order to operate.

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi.

2. Registrar handles only customer identification information and contact information, that is necessary for the purchase agreement.

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

3. Registrar handles personal data to transmission and for accounting and of the contracting parties needed information to transmission time what the law requires. Personal data don't public and will not be transfer to other countries.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus/Data processing purpouse

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

Registrar handles Customers personal data in the following purposes:

1. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero)

1. Customers created electiric order (name, adress, e-mail,phonenumber)

2. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä

2. Follow from between Customer and registrar agreement on the law and the regulations of the contractual relationship.

3. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

3. Personal data is necessary of the purchase agreement to fill. Agreement can not make without personal information.

Henkilötietojen tallennuksen kesto/Personal data recording time

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen. Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen 

Registra save personal data so long as necessary. From between registra and Customer of the contractual relationship due to rights and obligations to fulfill for after three (3) year contractual relationship.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät/ Personal data receiver and handlers

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmas osapuoli on rekisterinpitäjän alihankkija. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla myynnin ja mainonnan tarpeisiin. 

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:  Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)

Customer personal data are dealing with third party who is registras subcontractor. These subcontractors  services are necessary, for electric contract for the order to be acquiring and for between registra and customer agreement to be operate.

Asiakkaan oikeudet/ Customer rights

Asetuksen mukaisesti asiakkaalla on oikeus:

In accordance with Regulation Customer has right:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin

1. right to explore personal data

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

2. right to correct personal data

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen

3. right to remove personal data

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

4.right to resist processing personal data 

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen

5.right to transfer data portability

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen:  hugalan1@gmail.com

6.right to chancel their consent for personal data processing in writing or e-mail: hugalan1@gmail.com

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään asetuksen rikkomista.

7.right to present appeal for the supervisory authorities, if there is suspicions that settings has been broken.

Henkilötietojen turvallisuus/Personal data safety

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

1.Registra undertakes to implement every technical and organizational preventive measures, what is necessary for keeping personal data sheltered.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

2. registra has done technical precautions to the storage spaces for informations, specially secure acces to the computer by password, uses antivirus software and maintained regularly the computers.

Loppusäännökset/Final provisions

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla hugalan-marsut.com asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti

1. Making electric order by online shop hugalan-marsut.com customer convince that are aware of all personal data protection terms and accepts it in full measure.

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa

2. Customer accepts rules by selecting check box in the order form.

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

3.registra can update these rules whenever. New, updated version has to be published in this webside.

Nämä säännöt tulevat voimaan 01.06.2023/this rules come into force 01.06.2023